Druhy živočichů ohrožených senosečí

V průběhu posledních desetiletí došlo v zemědělském sektoru k výrazným změnám v zemědělské činnosti, a to jak v struktuře pěstování plodin, tak v intenzitě samotného hospodaření. Tento posun se týká také změn v technologiích sklizně pícnin, kdy v posledních letech došlo ke zvýšení rychlosti pojezdu, který v naprosté většině případů přesahuje 15 km/h a dále k rozšíření pracovního záběru (žací lišty), který dosahuje nezřídka až 14 metrů. Kombinací těchto faktorů dochází k nehumánnímu usmrcení zvířat, pro která tvoří luční stanoviště výraznou část jejich životního prostředí.

Negativním vlivem zemědělské techniky v období sklizně pícnin je ovlivněno mnoho druhů zvířat. Pro lidské oko je nejméně patrné poškození bezobratlých, ke kterému dochází během celého období sklizní, tedy nejenom lučních porostů, ale také dalších zemědělských plodin. Pokles počtů bezobratlých je patrný na typických lučních druzích, jako jsou motýli nebo včely.

Ohrožení ptáci

Nejvíce jsou zemědělskými pracemi ohroženy druhy, které v období sklizně (přelom května a června) přivádějí na svět svá mláďata. Do této skupiny patří hlavně ptáci hnízdící na zemi, u kterých dochází ke zničení celých snůšek a mnohdy i k usmrcení samic, které sedí na hnízdech a zahřívají vejce. Takto ohrožen je z relativně stále ještě běžných druhů bažant obecný a dříve nejrozšířenější hrabavý pták naší polní krajiny, koroptev polní. Sklizeň pícnin ovlivňuje ale také chráněné druhy. Mezi silně ohrožené patří chřástal polní. U tohoto druhu nedochází jenom k ohrožení snůšek vajec a sedících samic, ale i k mortalitě ostatních dospělých jedinců. Chřástal polní před žací lištou neodlétá, naopak se snaží schovat do vysoké trávy, která je pak během krátké doby posekána. K usmrcení dochází hlavně v případech, kdy žací stroj objíždí louku směrem od krajů do středu.

Ohrožení savci

Ze savců jsou nejvýrazněji ohroženi zajíc polní a srnec obecný. Ve vysoké trávě se zvířata cítí bezpečně a při vysokých pojezdových rychlostech může nezřídka dojít i k usmrcení dospělé zvěře. Mnohem ohroženější jsou samozřejmě mláďata, která přicházejí na svět právě v období kosení pícnin, které se přímo překrývá s dobou narození srnčat. Malí zajíčci a srnčata mají do určitého věku svou strategii přežití založenou na nehnutém vyčkávání právě v travních porostech, kdy čekají, až je jejich matky přijdou nakojit. V porovnání s dospělou zvěří vydávají mnohem méně pachu, což je chrání před predátory. Evoluce však nepočítala se zemědělskou technikou. Samotná mortalita zvířat během senoseče je pak označována jako přímý vliv zemědělské techniky na danou populaci. Kosení se ale projevuje také nepřímo a to jednorázovou změnou prostředí během velmi krátké doby. Zvířata ztratí přirozený úkryt, díky čemuž jsou pak vystavena nejenom nepříznivým vlivům počasí, ale také zvýšenému tlaku predátorů.