Senoseč z pohledu zákona

Problematika zemědělských prací z pohledu minimalizace škod způsobených na zvěři je zakotvena v Zákoně o myslivosti č. 449/2001 Sb. Zákon se zaobírá povinnostmi nejenom vlastníků a nájemců pozemků, kteří na daných plochách zemědělsky hospodaří, ale také myslivců, kterým z mysliveckého hospodaření vyplývají určité povinnosti. Konkrétní ustanovení jsou popsána v §10, který se týká povinností zemědělců, a v §11, který konkretizuje povinnosti uživatelů honiteb.

Povinnosti zemědělců

Vlastníci, případně nájemci pozemků (zemědělci) jsou podle zákona povinni dbát na to, aby zvěř nebyla zraňována, nebo dokonce usmrcována. K zabránění vzniku škod způsobených na zvěři při obhospodařování pozemků jsou povinni oznámit s předstihem uživateli honitby (myslivci) dobu a místo provádění zemědělských prací. Toto oznámení se týká všech zemědělských prací, které se konají v noční době, dále pak aplikace chemických přípravků na ochranu rostlin a v neposlední řadě zejména kosení pícnin. V případě kosení pícnin jsou provozovatelé mechanizačních prostředků povinni používat účinných plašičů zvěře, a pokud je to možné, provádět sklizňové práce tak, aby zvěř byla vytlačována od středu sklízeného pozemku k jeho okraji.

Povinnosti myslivců

Uživatelé honiteb jsou povinni provést po oznámení vlastníků, popřípadě nájemců honebních pozemků potřebná opatření k záchraně zvěře.

Praktické dopady

Z praktického hlediska je tedy problematika senosečí řešena zákonem a k usmrcení zvěře by mělo docházet pouze ve velmi omezeném počtu specifických případů. Bohužel spousta drobných, ale i velkých zemědělských hospodářů o této skutečnosti neví, anebo ji jednoduše nedodržuje. Proto mohou návštěvníci přírody během sklizně často zahlédnout postup žacích prací směrem od okrajů do středu koseného lučního lánu. Pro zemědělce je to tak pohodlnější. Problematické je také nahlašování seče myslivcům s dostatečným předstihem. Zemědělští hospodáři mohou sklizeň plánovat i týdny dopředu, konečný termín může být nakonec změněn díky dešťům, nebo jiné nepřízni počasí. Datum stanovené zemědělci není možné ve všech případech dodržet a právě pro přístup k aktuálním informacím slouží portál Senoseč. Myslivci, ale i dobrovolníci mají přes mobilní aplikaci v rizikovém období neustálý přehled o sklizni pícnin a dalších kosených porostů v jejich okolí.